гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Административни услуги

Инфо 136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 Издаване на служебна бележка за резултатите от положенитe изпити за проверка на способностите

Инфо 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи     – Изтеглете заявление

Инфо 154 – Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 – Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – Изтеглете заявление

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование  – Изтеглете заявление /дипломата за средно образование /

Инфо-156-Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация –  Изтеглете заявление /свидетелство за професионална квалификация /