гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

ЗА НАС

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и
умения 
с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за
пълноценна социална реализация. Основната цел на Българското предучилищно
образование е: „Социализацията на три – седем годишното дете спрямо ценностната
ориентация на българската и европейската културна традиция”.

ВИЖ ПОВЕЧЕ…