гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

За нас

Визия, приоритети и стратегия на ДГ №28 “Ян Бибиян”

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. Основната цел на Българското предучилищно образование е: „Социализацията на три – седем годишното дете спрямо ценностната ориентация на българската и европейската културна традиция”.

 

Визия

Утвърждаване на ДГ №28 „Ян Бибиян” като предпочитано детско заведение способно да подготви качествено децата за училище, да създаде умения за самостоятелно и творческо мислене в процеса на обучение, и възможности за пълноценна социална реализация.
Усъвършенстването на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

PENTACON DIGITAL CAMERA

Приоритети и стратегия на ДГ №28

Осигуряване условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на децата;
Привличане и приобщаване на родителите като партньори с цел оптимизация на взаимодействието “семейство – детска градина”;
Промяна на гледната точка на обществото към образованието не само като информационно или като изцяло ангажирано с отглеждането и възпитанието на децата, но и като хуманно-прогресивно, носещо отговорност както за основополагащи знания, умения и отношения, така и за социалната култура на подрастващите.

PENTACON DIGITAL CAMERA

 

Основна цел

В този смисъл като основна цел пред колегията на ДГ №28 стои: да наложи свой собствен образ, своя собствена специфична система на обучение и подготовка за училище и стремеж за въвеждане на нови педагогически методи и подходи с цел постигане на добро общо развитие на децата.

 

Задачи

Познаване и прилагане на интерактивни форми и технологии за социализация на децата в условията на детската градина. Използване на интерактивни методи осигуряващи интелектуалното, социалното и личностно развитие на децата;
Провокиране на детското мислене и познавателна активност , които да позволят на всяко дете да прояви индивидуалните си заложби и да покаже готовност за училище;
Познаване и прилагане на интерактивни форми и технологии за квалификация на помощник-възпитателите в условията на ДГ;
Познаване и прилагане на знания за правата на детето / Конвенцията на ООН за правата на детето, Закон за закрила на детето в РБ, Закон за защита от дискриминация и др. /;
Продължава развиването и усъвършенстването на уменията за работа в екип от учители, медицински сестри и пом.възпитатели в посока овладяване и надграждане на знания, умения и хигиенни навици у децата необходими им в предучилищната възраст;
Конструктивно сътрудничество с родителите по отношение не само на образователно-възпитателния процес, но и партньорство с тях – „модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина”;
Насърчаване мотивацията за едно по-високо професионално развитие и квалификация на учителите, развиване на добрия педагогически опит чрез включването им в методически обединения.

PENTACON DIGITAL CAMERA

 

 

Организация и управление

ДГ №28 се помещава в специално построена сграда за 10 групи, съобразена с всички санитарно-хигиенни условия. Дворът на ДЗ е голям и достатъчно просторен за игра и спортни дейности на децата. Детското заведение разполага с обновен и модернизиран плувен басейн и отремонтирани принадлежащи към него помещения. Групите са приведени в много добър хигиенно-санитарен вид, като всички от тях се радват на нови дидактични шкафове и на нови подови настилки.
За учебната 2019 / 2020г. ДГ – 28 работи с осем градински и две яслени групи.
Капацитет на градинските групи – 243 деца;
Капацитет на яслените групи – 50 деца.
Приетите деца са разпределени по групи както следва:
ПЪРВИ ГРУПИ – ДВЕ
ВТОРИ ГРУПИ – ДВЕ
ТРЕТИ ГРУПИ – ДВЕ
ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ – ДВЕ
ЯСЛЕНИ ГРУПИ – ДВЕ
Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.

 

Основните принципи, от които се ръководим в работата си са:
Целенасоченост и демократичност;
Прозрачност на информацията и обратна връзка;
Хуманност и справедливост;
Реализация на личността;
Интеграция и ситуационен подход;
Интерактивни методи.