гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 Стратегия за развитие в ДЗ 2016- 2020 год. и финансиране
                    План за действие към Стратегията

 

Отчет за декември 2018
Дневен режим
Заповед за безопасни условия за отглеждане, обучение и възпитание на децата в детските градини
Закон за предучилищното и училищното образование
             2019г. НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община 
Конвенция на ООН за правата на детето
Национална стратегия за детето
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г.)
Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България
Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година
БЮДЖЕТ 2016
БЮДЖЕТ 2017
Бюджет месец Януари 2018
ОТЧЕТ за Бюджета за 09.2018г
Бюджет 2019
Отчет м.06.2019
Оборотка за второ тримесечие
Отчет м.09.2019
Оборотна ведомост за м.09,2019